Положення про членство та членські внески

Положення про членство та членські внески Громадської організації «Батьки за вакцинацію» розроблене на виконання розділу 4. Статуту Громадської організації «Батьки за вакцинацію».

Положення про членство та членські внески Громадської організації «Батьки за вакцинацію» визначає порядок набуття та припинення членства в Організації, права та обов’язки членів, порядок їх обліку в Організації та порядок сплати членських внесків.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, в тому числі з великої букви, вживаються у цьому Положенні в наступному значенні:

Заявник – фізична особа, яка бажає вступити до Організації та подала відповідну заяву до виконавчої дирекції у формі, встановленій Правлінням.

Організація – Громадська організація «Батьки за вакцинацію».

Положення – Положення про членство та членські внески Організації.

Вступний членський внесок – фіксована грошова сума, яка сплачується заявником в порядку, розмірах та строки, визначені даним Положенням.

Щорічний членський внесок – фіксована грошова сума, яка щорічно сплачується членом Організації в порядку, розмірах та строки, визначені даним Положенням.

 1. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ
 • Членство в Організації є добровільним.
 • Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут.
 • Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Правлінням, яке приймає рішення у відповідності із Статутом Організації.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
 • Права члена Організації:
  • обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;
  • брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;
  • звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;
  • оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;
  • звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів.
 • Члени Організації зобов’язані:
  • дотримуватись положень Статуту Організації;
  • виконувати рішення керівних органів Організації;
  • своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації;
  • сприяти здійсненню завдань Організації;
  • брати участь у заходах, що проводяться Організацією.
 1. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
  • Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви-анкети заявника на ім’я Голови Правління Організації. Форма заяви-анкети наведена у Додатку 1 до цього Положення.
  • До заяви-анкети додається, за бажанням, фотокартка заявника розміром 2,5х3,5 см та  копія квитанції або копія платіжного доручення на перерахування вступного та щорічного членських внесків з відміткою установи банку.
  • У випадку сумніву Організація має право вимагати у заявника копію першої та другої сторінок паспорта.
  • Заява-анкета з доданими документами надсилається рекомендованим листом до Організації або подається до виконавчої дирекції особисто. Для прискорення розгляду заяви заявник може додатково надіслати заповнену заяву-анкету електронною поштою або заповнити заяву на веб-сайті Організації.
  • Усі питання, пов’язані з прийомом до Організації готуються виконавчою дирекцією до розгляду Правлінням та вирішуються Правлінням.
  • Виконавча дирекція у десятиденний термін з дати подання заяви готує свій висновок щодо можливості прийому заявника до Організації.
  • Висновок виконавчої дирекції враховується при ухваленні Правлінням рішення про прийом або відмову у прийомі до Організації, але не є вирішальним.
  • Правління ухвалює рішення про прийом або відмову у прийомі до Організації у місячний термін з дати подання заяви до Організації.
  • Рішення Правління про відмову у прийомі до Організації має бути мотивованим. Таке рішення може бути оскаржене заявником до Загальних Зборів членів Організації. Рішення Загальних Зборів членів Організації є остаточним.
  • Протягом трьох робочих днів з дати ухвалення Правлінням рішення про прийом заявника до Організації виконавча дирекція направляє заявнику:
   • повідомлення про прийом до Організації;
   • копії Статуту та інших необхідних документів та матеріалів Організації за рішенням Правління.
  • Після сплати новим членом Організації членських внесків у термін, встановлений Положенням про членські внески, члену Організації видається членський квиток. Форма членського квитка наведена у Додатку 2 до цього Положення.
  • У випадку втрати членського квитка за письмовою заявою члена Організації видається його дублікат з відміткою “Дублікат”. За видачу дублікату членського квитка член має сплатити збір, розмір якого складає 100 (сто) гривень.
  • Почесному члену Організації видається членський квиток та інші відзнаки, встановлені Правлінням для почесних членів.
 1. ОБЛІК ЧЛЕНІВ
  • Облік членів Організації здійснюється виконавчою дирекцією.
  • На кожного члена Організації ведеться картка персонального обліку, в тому числі у електронній формі, згідно форми, що наведена у Додатку 3 до цього Положення.
 1. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У ОРГАНІЗАЦІЇ
  • Членство в Організації припиняється у випадках:
   • виходу із Організації за власним бажанням;
   • виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
  • Всі члени Організації зобов’язані сплачувати при вступі до Організації вступні членські внески та в подальшому – щорічні членські внески.
  • Внески використовуються на забезпечення статутної діяльності Організації.
 1. РОЗМІР ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
  • Розмір вступного членського внеску складає 250 (двісті п’ятдесят) гривень.
  • Розмір щорічного членського внеску складає 250 (двісті п’ятдесят) гривень.
  • За рішенням Правління Організації розмір членських внесків може бути змінений.
  • Рішення про зміну розміру членських внесків вступає в силу після затвердження його Правлінням Організації.
  • Рішення про зміну розміру членських внесків надсилається Правлінням Організації не пізніше, ніж у триденний строк з дати його прийняття та з відповідним обґрунтуванням.
 1. ПОРЯДОК СПЛАТИ ТА ОБЛІКУ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
  • Вступний членський внесок сплачується заявником при поданні заяви-анкети на прийом у члени Організації.
  • Щорічний членський внесок сплачується протягом 30 (тридцяти) днів з початку першого місяця нового року. Для нових членів сума внеску розраховується пропорційно до кількості місяців, які залишилися до кінця року з місяця набуття членства в Організації.
  • В окремих випадках Правління Організації за заявою її члена може подовжити термін сплати щорічного членського внеску, але не більше ніж на 1 (один) місяць від визначеної цим Положенням дати.
  • Членські внески сплачуться у безготівковій та готівковій формі.
  • В разі сплати членського внеску у безготівковій формі до виконавчої дирекції подається копія платіжного доручення на перерахування внеску з відміткою установи банку та зазначенням виду внеску (щорічний членський внесок).
  • Правильність та своєчасність сплати членських внесків контролює виконавча дирекція. За 1 (один) місяць до закінчення року виконавча дирекція розсилає членам Організації повідомлення про необхідність сплати щорічних членських внесків.
  • Правомірність використання коштів, що надійшли до Організації від її членів, не рідше ніж один раз на рік перевіряє Правління. Про результати перевірок Правління щорічно звітує перед Загальними Зборами членів Організації.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕСПЛАТУ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
  • Члени Організації, які вчасно не сплатили членські внески, вважаються такими, що мають заборгованість по сплаті членських внесків.
  • З моменту виникнення заборгованості і до моменту її погашення член Організації втрачає:
   • право голосу в усіх органах Організації;
   • право відвідувати будь-які заходи (конференції, семінари, проекти, в тому числі міжнародні), які проводяться в межах Організації, а також ті, на які її члени запрошенні як представники.
  • Якщо членські внески не будуть сплачені у строки визначені цим Положенням, то така особа за рішенням Правління може бути виключена з Організації.
  • Поновлення члена Організації, якого було виключено через несплату членських внесків, відбувається лише за рішенням Правління простою більшістю голосів.
 1. БЛАГОДІЙНІ ТА ЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ
  • Члени мають право передавати Організації в будь-який звітний період та в будь-якому розмірі благодійні внески (понад встановлену суму членських внесків) на реалізацію статутної мети та завдань Організації та робити цільові внески для реалізації проектів та програм в рамках статутної діяльності Організації.
  • При сплаті вступних членських внесків, щорічних членських внесків, благодійних або цільових внесків, члени Організації мають чітко вказувати вид платежу у платіжних документах:
   • Вступний членський внесок;
   • Щорічний членський внесок;
   • благодійний внесок;
   • цільовий внесок на (назва заходу, проекту, програми).
 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Положення затверджується Правлінням Організації.
  • За рішенням Правління до цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення.
  • При виході із Організації сплачені членські внески не повертаються.

Вам також буде цікаво:

Залишити відповідь